اشتراک ویژه

  1. جهت مشاهده فیلم ها و مقالات آموزشی سایت نیاز به تهیه اشتراک ویژه دارید.

  2. بسته به نیاز خود یکی از طرح های زیر را انتخاب کرده و در درگاه بانکی هزینه آن را پرداخت کنید.

  3. بعد از برگشت از درگاه بانکی اکانت شما به پلن انتخابی ارتقاء خواهد یافت و شما تا مدت زمان گفته شده در پلن ها به فیلم ها و مقالات آموزشی سایت دسترسی کامل دارید.

یک ماهه

30 روز اعتبار
50,000 تومان

سه ماهه

90 روز اعتبار
100,000 تومان

شش ماهه

180 روز اعتبار

150,000 تومان

∗ پیشنهاد ما ∗

یک ساله

365 روز اعتبار
250,000 تومان
فهرست